خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی
بیوگرافی نویسنده
هو هوزه که م هو هوزه که م ده نگی زولالی توی نه بی منيش ليره وه بی ره نگم هو خاکه که م ره نگی سوور و ئالی توی نه بی منيش ليره وه بی ره نگم من به بی ئيوه بالداريکی بال شکاوم کانيکی وشک و بی ئاوم دوورم ليتان به لام خوشکه کانم براکانم ئازاری زامه کانتانم دوورم ليتان به لام هاوريکانم هاوده می روژ و شه وی تانم هاو بيرتانم هاوخوينتانم من گيان فيدای مارانم در 60 ثانیه وبلاگ خودتو بساز !! در 60 ثانیه وبلاگ خودتو بساز !! مشاهده